Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.   Zamknij

REGULAMIN ARCHIW.

 


 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://www.mediamonter.pl

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.mediamonter.pl prowadzony jest przez firmę Tomasz Łoboda, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą ANS Tomasz Łoboda, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Siekierkowska 8, 00 – 709 Warszawa, numer NIP: 113-02-710-92, numer REGON: 140200408, adres poczty elektronicznej: biuro@mediamonter.pl numer telefonu: 22 750 52 60 lub 22 651 07 44.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji):

ANS Tomasz Łoboda

ul. Siekierkowska 8, 00 – 709 Warszawa

Poczta elektroniczna: biuro@mediamonter.pl

Kontakt telefoniczny: 22 750 52 60 lub 22 651 07 44 (opłata wg stawki operatora)

 

3. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

  • Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  • Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://www.mediamonter.pl

  • Sprzedawca – Tomasz Łoboda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANS Tomasz Łoboda, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Siekierkowska 8, 00 – 709 Warszawa, numer NIP: 113-02-710-92, numer REGON: 140200408, adres poczty elektronicznej: biuro@mediamonter.pl numer telefonu: 22 750 52 60 lub 22 651 07 44.

§ 2

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności dotyczące zawierania umów sprzedaży towarów, postępowania reklamacyjnego jak i zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy.

Rozdział 2

Zamówienia

§ 3

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Ceny towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy ma miejsce w trakcie składania zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Rozdział 3

Sposoby płatności za towar

§ 4

Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

  • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank PKO SA – nr rachunku – 98 1240 6351 1111 0010 4889 1388,

  • płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu płatności PayU – płatność odbywa się za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego,

  • pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy odbiorze towaru,

  • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

Rozdział 4

Sposoby, terminy i koszty dostawy

§ 5

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem przewoźnika DPD. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przesyłki dostarczane są w ciągu 1-3 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.

Rozdział 5

Prawo odstąpienia od umowy

§ 6

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć pisemnie na adres Sprzedawcy: ANS Tomasz Łoboda, ul. Siekierkowska 8, 00 – 709 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@mediamonter.pl

3. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres: ANS Tomasz Łoboda, ul. Siekierkowska 8, 00 – 709 Warszawa. Koszt odesłania towaru obciąża Konsumenta.

 

Rozdział 6

Reklamacja

§ 7

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Zawiadomienie dotyczące niezgodności towaru z umową prosimy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mediamonter.pl lub pisemnie na adres: ANS Tomasz Łoboda, ul. Siekierkowska 8, 00 – 709 Warszawa. Koszt odesłania towaru obciąża Konsumenta. W zawiadomieniu prosimy podać następujące informacje: imię i nazwisko Konsumenta, datę zakupu, datę wystąpienia niezgodności, krótki opis niezgodności, żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

4. Towar niezgodny z umową prosimy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: ANS Tomasz Łoboda, ul. Siekierkowska 8, 00 – 709 Warszawa.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Klientem.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu i terminów zapłaty, zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu stosownej informacji o zmianie regulaminu, a także prześle na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, stosowną informację na temat zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 kwiecień 2013 r.